แนวทางในการบริหาร


เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ยึดหลัก 4 แนวทางในการบริหาร ดังนี้


    1. ยึดแนวทางหลักการมีส่วนร่วมในพัฒนา

        โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนในการ ร่วมคิด ร่วมดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น

    2. ยืดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

        ในการบริหารงานอย่างจริงจัง

    3. ยึดแนวทางการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น

        ยึดถือโครงสร้างตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดภาระหน้าที่ของเทศบาล ดำเนินการตามแนวนโยบายของกระทรวง มหาดไทยและของรัฐบาลเป็นสำคัญ

    4. กำหนดให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

        เป็นแกนกลางในการพัฒนา นำการขับเคลื่อนกลไกทุกภาคส่วน ร่วมประสานการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น