รู้จักนายกประวัติ
นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช
นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

---------------------------------------------------------------------------


นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
ประวัติความเป็นมาก่อนเข้ารับตำแหน่ง
    
    นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง และปริญญาโท บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการก้าวเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองของผม เริ่มต้นอาชีพทางการเมือง ปี 2539 ในตำแหน่งเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และปี 2541 ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร จากนั้นปี 2543 - 2546 ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และในปี 2551 ได้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มาจนถึงปัจจุบัน

ผลงานที่ผ่านมา
    
    การทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ผมยึดแนวทางหลักการมีส่วนร่วมใน พัฒนา ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น โดยกำหนดให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นแกนกลางในการพัฒนา นำการขับเคลื่อนกลไกทุกภาคส่วน ร่วมประสานการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ ฟูเฟื่องประเพณี เข้าถึงเทคโนโลยี เศรษฐกิจก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกล” โดยมีการบริหารงานด้านต่างๆ ดังนี้
   
ด้านการพัฒนาการศึกษา ต้องการให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรสามารถ มีโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับการศึกษาและให้สูงที่สุดเท่าที่เทศบาลสามารถทำได้ โดยได้พัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดังนี้
   
    ในด้านสายสามัญ จากโรงเรียนเทศบาลที่ให้การศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา ได้พัฒนาโรงเรียนชากังราววิทยา และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถเปิดสอนชั้นมัธยมต้นและชั้นมัธยมปลาย เพื่อต่อยอดการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ในเขตเทศบาลที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสศึกษาในสายสามัญ 
   
     ในสายอาชีพ ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลหลังเก่าให้เป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ เฉพาะที่เด็กของเราสามารถนำไปประกอบอาชีพและแข่งขันในตลาดแรงงานได้ในอนาคต
   
    นอกจากด้านการศึกษาแล้วยังการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน จนส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดสถานศึกษาของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้รับโล่รางวัลมากมาย
   
    พัฒนาสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้เป็นสถานที่ในการเล่นน้ำและฝึกว่ายน้ำของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการเล่นน้ำในแม่น้ำปิง และมีการสอนว่ายน้ำฟรีให้กับบุคคลที่ว่ายน้ำไม่เป็น
    
    
    ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและประเพณี ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อสร้างความสามัคคี ซึ่งทำให้ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ดำเนินการด้านวัฒนธรรมประจำปี 2555 ในการจัดการด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล นอกจากนี้เทศบาลได้พัฒนาศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและบริหารงานด้วยความโปร่งใสจนได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ
    
    ด้านการสาธารณสุข ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เป็น โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (คลินิกอบอุ่น) สถานบริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ เพื่อสร้างทางเลือกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “บริการดี มีน้ำใจ ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และเป็นสถานบริการในระดับท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ให้บริการ “สิทธิเบิกจ่ายตรง
    
    ด้านการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ นอกจากความพร้อมพื้นฐานต่างๆ แล้ว สิ่งที่ต้องการเห็น คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุข กระบวนการทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประสบผลสำเร็จมาจากการทำงานอย่างมีระบบและขั้นตอน โดยเฉพาะนโยบายที่ชัดเจนที่สร้างและสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมเครื่องออกกำลังกาย จนกลายเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ดำเนินการปรับปรุงสวนสาธารณะ โซนซี เป็น “สวนเฉลิมพระเกียรติ” การยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข ให้กลายเป็น โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งส่งผลให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพดีเด่น ระดับเขต ในปี 2552 รางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 จากการประกวดสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในปี 2560 และโล่เกียรติคุณบริหารจัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม ประเภทจัดการน้ำเสียชุมชนอีเด่น ประจำปี 2560
    
     ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ การสร้างรายได้ของประชาชน จัดระเบียบและปรับปรุงตลาดไนท์บาร์ซา ให้กลายเป็นแหล่งประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่มีความสะอาด สวยงาม
    
    ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดทำแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างและปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอดไฟ LED เพื่อให้ความสว่างและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน สร้างให้เมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองประหยัดพลังงานพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำปิงและเกาะกลางน้ำ ให้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ให้มีความสวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกำแพงเพชร
    
    ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สนับสนุนให้บุคคลากรของเราได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน และเขาทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ มีความริเริ่มในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎรไม่เกิน 30,000 คน เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้มีการจัดสถานที่ เพื่อเอื้อต่อคนพิการในการเข้ามาใช้บริการภายในสำนักงานของเทศบาลจนได้รับรางวัลสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ และยังคงมุ่งมั่นที่จะทำให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นสถานที่แห่งการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกๆ ด้าน และผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด   
    สำหรับการทำงานในฐานะ นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร การสร้างเมืองกำแพงเพชรให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ผมมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับประชาชน กระบวนการคิดอย่างมีระบบ การตัดสินใจบนพื้นฐานของการมีเหตุผล การตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
     
    "วิสัยทัศน์ "เมืองน่าอยู่ ชุมชนมีสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล"
   
     1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ร่วมสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
- จัดหาหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานเพิ่มแสงสว่างอย่างทั่วถึง (Bright city)
- พัฒนาริมน้ำปิงเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อน
- ปรับภูมิทัศน์เกาะกลางแม่น้ำปิงเป็นสถานที่ทำกิจกรรมและนันทนาการ
- การจัดทำแผนงานโครงการป้องกันน้ำท่วมแบบบูรณาการและยั่งยืน โดยปรับปรุงระบบผังเมืองท่อระบายน้ำและการปรับแนวตลิ่งริมแม่น้ำปิง
    
    2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

- อาคารตลาดการค้าให้ทันสมัย พร้อมทั้งเพิ่มลานจอดรถและลานสันทนาการ (Modern
- ปรับภูมิทัศน์เมืองพัฒนาจุดเช็คอินส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ
- ให้โอกาสทางการค้าชมรมผู้ค้าทุกประเภท และวางแผนสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าชุมชน
    
    3. นโยบายด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม

- การจัดทำหลักสูตรอาชีพชุมชนเพื่อการศึกษาสู่โรงเรียนในสังกัด
- การจัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้าง อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป เช่น งานวันตรุษสงกรานต์ งานบุญผ้าป่าแถวและงานลอยกระทง เป็นต้น
    
    4. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนปลอดโรคประชาชนปลอดภัย
- ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุ่นจัดการศพผู้ยากไร้ในชุมชน
- การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคสาธารณสุขเทศบาล (อสม.) เพื่อการทำงานเชิงรุก
- ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
    
    5. นโยบายด้านการจัดระเบียบ/ความสงบเรียบร้อยและสาธารณภัย

- การจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร รวมถึงเครือข่ายชุมชนให้มีศักยภาพ ส่งเสริมจิตอาสาและ การรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- เน้นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อการจัดระเบียบบ้านเมือง ยึดหลักความสามัคคี
- การจัดทำแผนงานโครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เที่ยวกับการจราจร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ และทันสมัย
- การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพให้พนักงานและอาสาสมัครในชุมชน
    
    ฝากแง่คิดหรือข้อคิดในการทำงานในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
    
    ผลประโยชน์สูงสุดของการทำงานในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ “ประชาชน” ซึ่งทุกคนที่เข้ามาทำงานตรงนี้ต่างมีแนวคิด กล้าที่จะอาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน และมุ่งมั่นว่า ทำอย่างไรให้บ้านเมืองเจริญ โดยทั้งนี้ให้สอดคล้องกับสถานะการคลัง งบประมาณ และนโยบายของรัฐบาล โดยการบูรณาการร่วมกัน