รู้จักนายกนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

ประวัติ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมาก่อนเข้ารับตำแหน่ง

    นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง และปริญญาโท บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการก้าวเข้าสู่เส้นทางทางการเมือง เริ่มต้นอาชีพทางการเมือง ปี 2539 ในตำแหน่งเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และปี 2541 ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร จากนั้นปี 2543 - 2546 ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และในปี 2551 ได้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มาจนถึงปัจจุบัน

ผลงานที่ผ่านมา

การทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ยึดแนวทางหลักการมีส่วนร่วมในพัฒนา ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น โดยกำหนดให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นแกนกลางในการพัฒนา นำการขับเคลื่อนกลไกทุกภาคส่วน ร่วมประสานการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ ฟูเฟื่องประเพณี เข้าถึงเทคโนโลยี เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล”

ด้านการพัฒนาการศึกษา ต้องการให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรสามารถ มีโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับการศึกษาและให้สูงที่สุดเท่าที่เทศบาลสามารถทำได้ โดยได้พัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดังนี้

ในด้านสายสามัญ จากโรงเรียนเทศบาลที่ให้การศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา ได้พัฒนาโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถเปิดสอนชั้นมัธยมต้นและชั้นมัธยมปลาย เพื่อต่อยอดการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ในเขตเทศบาลที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสศึกษาในสายสามัญ และ ในสายอาชีพ ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลหลังเก่าให้เป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดวิชาชีพเฉพาะ ที่เด็กของเราสามารถนำไปประกอบอาชีพและแข่งขันในตลาดแรงงานได้ในอนาคต

นอกจากด้านการศึกษาแล้วยังการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน จนส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดสถานศึกษาของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้รับโล่รางวัลมากมาย

นอกจากนี้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรยังมีสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นสถานที่ในการเล่นน้ำและฝึกว่ายน้ำของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการเล่นน้ำในแม่น้ำปิง และมีการสอนว่ายน้ำฟรีให้กับบุคคลที่ว่ายน้ำไม่เป็น ไม่จำกัดอายุ ซึ่งได้ทำสำเร็จไปแล้ว 1 รุ่น และจะดำเนินการจัดให้มีรุ่นต่อๆ ไป

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและประเพณี ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อสร้างความสามัคคี ซึ่งทำให้ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ดำเนินการด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2555 ในการจัดการด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล นอกจากนี้เทศบาลได้พัฒนาศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและบริหารงานด้วยความโปร่งใสจนได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ

ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สนับสนุนให้บุคคลากรของเราได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน และเขาทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ มีความริเริ่มในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎรไม่เกิน 30,000 คน เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้มีการจัดสถานที่ เพื่อเอื้อต่อคนพิการในการเข้ามาใช้บริการภายในสำนักงานของเทศบาลจนได้รับรางวัลสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ และยังคงมุ่งมั่นที่จะทำให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นสถานที่แห่งการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกๆ ด้าน และผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ด้านการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ นอกจากความพร้อมพื้นฐานต่างๆ แล้ว สิ่งที่ต้องการเห็น

    คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุข กระบวนการทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประสบผลสำเร็จมาจากการทำงานอย่างมีระบบและขั้นตอน โดยเฉพาะนโยบายที่ชัดเจนที่สร้างและสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมเครื่องออกกำลังกาย จนกลายเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมเพื่อสุขภาพ การยกระดับศูนย์บริการสาธารรณสุข ให้กลายเป็น โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งส่งผลให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพดีเด่น ระดับเขต ในปี 2552 รางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 จากการประกวดสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในปี 2560 และโล่เกียรติคุณบริหารจัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม ประเภทจัดการน้ำเสียชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

การสร้างเมืองกำแพงเพชรให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับประชาชน กระบวนการคิดอย่างมีระบบ การตัดสินใจบนพื้นฐานของการมีเหตุผล การตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

โครงการที่วางแผนไว้ในอนาคตที่จะทำเพื่อประชาชนในท้องถิ่น

    เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งกำลังเปิดเมืองกำแพงเพชรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่เราได้วางไว้คือ การปรับภูมิทัศน์แถวบริเวณริมแม่น้ำปิงและเกาะกลางแม่น้ำปิง ให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม เพื่อต้อนรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว รวมทั้งปรับปรุงสนามเด็กเล่นเพราะเป็นปอดของเมือง เป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามที่สุดที่คุ้งน้ำผ่านเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และได้ประสานกับการท่องเที่ยวซึ่งจัดทำเป็นน้ำพุกลางแม่น้ำปิง ฉายเป็นม่านน้ำใส และฉายเลเซอร์บอกเล่าเป็นเรื่องราวต่างๆของเมืองกำแพงเพชร และในส่วนของเทศบาลเมืองก็จะมีการรองรับความทันสมัยด้วยจอ LED จอทีวีต่างๆ ปรับภูมิทัศน์เมืองด้วยการประดับโคมไฟให้เป็นที่น่าสนใจ เพื่อผู้ที่มาท่องเที่ยวจะได้มีจุดสนใจไว้ถ่ายรูป สร้างเป็นแลนมาร์คของเมืองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองกำแพงเพชรซึ่งในการวางแผนไว้ว่าจะเริ่มขึ้นในปี 2558

ฝากแง่คิดหรือข้อคิดในการทำงานในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

    ผลประโยชน์สูงสุดของการทำงานในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ “ประชาชน” ซึ่งทุกคนที่เข้ามาทำงานตรงนี้ต่างมีแนวคิด กล้าที่จะอาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน และมุ่งมั่นว่า ทำอย่างไรให้บ้านเมืองเจริญ โดยทั้งนี้ให้สอดคล้องกับสถานะการคลัง งบประมาณ และนโยบายของรัฐบาล โดยการบูรณาการร่วมกัน