วิสัยทัศน์



วิสัยทัศน์

"เมืองน่าอยู่ ฟูเฟื่องประเพณี เข้าถึงเทคโนโลยี เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล"