วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์

"เมืองน่าอยู่ ชุมชนมีสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล"