ประวัติเทศบาล


ประวัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

    เทศบาลเมืองกำแพงเพชรนั้น ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2479 และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2479 โดยมีคณะเทศมนตรีชุดแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2479 โดยมีหลวงมนตรีราชเป็นนายกเทศมนตรี และมี นายยรรยง อินทรเกษม เป็นปลัดเทศบาลคนแรก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2485

    เมื่อเริ่มจัดตั้งเป็นเทศบาลนั้น มีพื้นที่ดำเนินการ 4.5 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้ขยายเขตพื้นที่ออกไปเมื่อปีพุทธศักราช 2509 รวมเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีจำนวนเนื้อที่ 14.9 ตารางกิโลเมตร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ใช้เรือนรับรองของจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอาคารสำนักงาน หลังแรก

    ในปีพุทธศักราช 2504 จังหวัดกำแพงเพชรได้สร้างศาลากลางหลังใหม่ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอใช้อาคารศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรหลังเดิมเป็นสำนักงานเทศบาล

    จนถึงในปีพุทธศักราช 2521 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานขึ้นใหม่บนที่ดินที่มีผู้อุทิศให้ตั้งอยู่เลขที่ 17 ถนนวิจิตร 1 ตำบลในเมือง และเปิดใช้ทำการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2522 จนถึงปีพุทธศักราช 2550

    เนื่องจากการขยายตัวของเมืองการได้รับมอบภารกิจถ่ายโอนจากส่วนกลางและการเพิ่มขึ้นของประชากรท้องถิ่นจึงทำให้มีผู้มาติดต่อขอรับบริการจำนวนมาก อาคารหลังเก่าไม่อาจรองรับได้จึงมีการจัดสร้างสำนักอาคารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรขึ้นใหม่อีกครั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง 120 ล้านบาท เปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550