นโยบายและแนวทางในการบริหาร


นโยบายและแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    1.1 ปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม

    1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน ระบบการระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล และสอดคล้องกับผังเมืองที่วางไว้

2. ด้านสาขาการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

    2.1 ส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคติดต่อตั้งแต่ตั้งครรภ์ พัฒนาตามวัยอย่างเหมาะสม

    2.2 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ สุขอนามัยแก่ประชาชน

    2.3 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อเป็นเครือข่ายสำคัญในการ ความสามารถในการพัฒนาแบบองค์รวมและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

    2.4 พัฒนากระบวนการทำงานเน้นเชิงรุก โดยยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและพัฒนาระบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านเวทีประชาคม/เครือข่ายองค์กรสุขภาพต่าง ๆ ศูนย์การเรียนชุมชนฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

    2.5 จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะตามระบบหลักวิชาการ

    2.6 ปรับปรุงและยกระดับการพัฒนาการให้บริการสาธารณะสุข

3. ด้านการรักษาส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยว

    3.1 ส่งเสริมการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันสอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น

    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา นันทนาการ กิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

    3.3 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว

4. ด้านการพัฒนาการศึกษา

    4.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และรองรับประชาคมอาเซียน

    4.2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

    4.3 ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างรอบด้าน และมีความเป็นมืออาชีพ

    4.4 จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา

5. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

    5.1 จัดให้มีการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะให้เพียงพอต่อจำนวนประชากร เพื่อเป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่น

    5.2 รณรงค์ปลูกจิตสำนึก หรือสร้างความตระหนักให้ประชาชน มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล

    5.3 จัดให้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ความร่มรื่นสวยงาม ลดภาวะ โลกร้อน

6. ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพในการทำงานของบุคลากรและการบริหารการจัดการองค์กร

    6.1 ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาของเทศบาล และเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ ทุกภาคส่วน ในการเสนอแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

    6.2 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนและปฏิบัติงาน

    6.3 สร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องใช้ให้ทันสมัยเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

7. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    7.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

    7.2 สร้างกลไกการพัฒนาชุมชนแห่งความพอเพียง ประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักการดำรงชีวิตอยู่อย่างเศรษฐกิจแบบพอเพียง