ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร


ที่อยู่

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

รายละเอียด

    เป็นศาลที่เก่าแก่มานานกว่า๗๐๐ ปี เชื่อกันว่าพระเจ้าวรมันต์(เหม่) ผู้เรืองอำนาจเป็นผู้ก่อสร้างขึ้นทำด้วยศิลาแลงรูปกลม ยาวประมาณ ๒ เมตร ผังโผล่พื้นมาประมาณ ๑ เมตรมีรูปเศียรเทพารักษ์อยู่บนยอดศิลาแลง การสังเวยเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรจะทำในวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี เรียกว่า “วันพญาวัน”ซึ่งประชาชนจะมาชุมนุมพร้อมกันที่ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรมักเรียกประชาชนที่มาร่วมกันว่า “ลูกช้าง” และจะบนบานศาลกล่าวขอพรต่างๆ นอกจากนี้พรามหม์จะทำพิธีบวงสรวงประจำปีเสร็จแล้วทำพิธีสรงน้ำเจ้าพ่อหลักเมืองและนิมนต์พระสงฆ์มาถวายภัตราหารเพลด้วย ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นศาลเจ้าตามกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้าพ.ศ.๒๔๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘และอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองกำแพงพชร


Kamphaeng Phet’s Shrine of the City Pillar

Khampheang Phet’s Shrine of the City Pillar is assumed to be established in the period of King Maha Thammaracha I (Lithai) who ruled Khampheang Phet City. It is made of round laterite and about 2 meters off the ground. Khamphaeng Phet City is a blessed name which means a secure city like a city surrounded by fortifications made from diamond. Khamphaeng Phet’s Shrine of the City Pillar is in harmony with security and steadiness, therefore, it is better to make a wish about habitations, occupations, lost things, the beloved.