รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


รางวัลที่ได้รับในปี พ.ศ. 2552

 1. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ระดับเขต โดยศูนย์อนามัยที่ 8 ประจำปี 2552

รางวัลที่ได้รับในปี พ.ศ. 2551

 1. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
 2. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ระดับจังหวัด
 3. รางวัลชมเชยสำนักทะเบียนดีเด่นระดับประเทศ โดยกรมการปกครอง
 4. รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) โดยกรมการปกครอง
 5. รางวัลสุดยอดส้วมดีเด่น ระดับเขต ประเภทสถานที่ราชการ
 6. รางวัลสุดยอดส้วมดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทสถานที่ราชการ

รางวัลที่ได้รับในปี พ.ศ. 2550

 1. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 2. รางวัลประกวดสุดยอดส้วม ระดับภาค โดยกรมอนามัย
 3. รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) โดยกรมการปกครอง
 4. รางวัลสำนักทะเบียนมาตรฐาน โดยกรมการปกครอง
 5. รางวัลโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนดีเด่น ประเภทที่ 1 โดยกรมส่งเสริมฯ
 6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตลาดดีมีมาตรฐาน ระดับจังหวัดกำแพงเพชร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 7. ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสถาบันพระปกเกล้า
 8. รางวัลดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยดีเด่น ระดับเขต โดยกรมอนามัย
 9. รางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน โดยกรมอนามัย

รางวัลที่ได้รับในปี พ.ศ. 2549

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักทะเบียนดีเด่นระดับประเทศ โดยกรมการปกครอง
 2. รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น โดยกรมการปกครอง
 3. ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสถาบันพระปกเกล้า
 4. รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 5. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 6. รางวัลประกวดสุดยอดส้วม ระดับจังหวัด โดยกรมอนามัย

รางวัลที่ได้รับในปี พ.ศ. 2548

 1. รางวัลแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสาธารณะดีเด่นประเภทที่ 1 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 2. รางวัลชมเชยโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพยายามใน การจัดเก็บภาษี โดยกรมการปกครอง
 3. รางวัลสำนักทะเบียนมาตรฐาน โดยกรมการปกครอง