รางวัลประกวดสุดยอดส้วม ระดับจังหวัด โดยกรมอนามัย


ชื่อรางวัล
รางวัลประกวดสุดยอดส้วม ระดับจังหวัด โดยกรมอนามัย
วันเดือนปีที่มอบ
1 มกราคม 2549
หน่วยงานที่มอบ
กรมอนามัย
วันที่รับมอบ
1 มกราคม 2549
ผู้รับรางวัล
โรงเรียนเทศบาล 4