รางวัลสำนักทะเบียนมาตรฐาน โดยกรมการปกครอง


ชื่อรางวัล
รางวัลสำนักทะเบียนมาตรฐาน โดยกรมการปกครอง
วันเดือนปีที่มอบ
1 เมษายน 2548
หน่วยงานที่มอบ
กรมการปกครอง
วันที่รับมอบ
1 เมษายน 2548
ผู้รับรางวัล
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร