รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักทะเบียนดีเด่นระดับประเทศ โดยกรมการปกครอง


ชื่อรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักทะเบียนดีเด่นระดับประเทศ โดยกรมการปกครอง
วันเดือนปีที่มอบ
20 ตุลาคม 2549
หน่วยงานที่มอบ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
วันที่รับมอบ
20 ตุลาคม 2549
ผู้รับรางวัล
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร