ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสถาบันพระปกเกล้า


ชื่อรางวัล
ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสถาบันพระปกเกล้า
วันเดือนปีที่มอบ
1 กันยายน 2549
หน่วยงานที่มอบ
สถาบันพระปกเกล้า
วันที่รับมอบ
1 กันยายน 2549
ผู้รับรางวัล
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร