รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ชื่อรางวัล
รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันเดือนปีที่มอบ
24 สิงหาคม 2549
หน่วยงานที่มอบ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่รับมอบ
24 สิงหาคม 2549
ผู้รับรางวัล
ตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร