รางวัลแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสาธารณะดีเด่นประเภทที่ 1 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ชื่อรางวัล
รางวัลแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสาธารณะดีเด่นประเภทที่ 1 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันเดือนปีที่มอบ
24 สิงหาคม 2548
หน่วยงานที่มอบ
กรมส่งเสริมการปกคลองท้องถิ่น
วันที่รับมอบ
24 สิงหาคม 2548
ผู้รับรางวัล
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร