รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ชื่อรางวัล
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันเดือนปีที่มอบ
24 สิงหาคม 2549
หน่วยงานที่มอบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่รับมอบ
24 สิงหาคม 2549
ผู้รับรางวัล
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร