รางวัลสำนักทะเบียนมาตรฐาน โดยกรมการปกครอง


ชื่อรางวัล
รางวัลสำนักทะเบียนมาตรฐาน โดยกรมการปกครอง
วันเดือนปีที่มอบ
20 กันยายน 2550
หน่วยงานที่มอบ
กรมการปกครอง
วันที่รับมอบ
20 กันยายน 2550
ผู้รับรางวัล
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร