รางวัลประกวดสุดยอดส้วม ระดับภาค โดยกรมอนามัย


ชื่อรางวัล
รางวัลประกวดสุดยอดส้วม ระดับภาค โดยกรมอนามัย
วันเดือนปีที่มอบ
30 กันยายน 2550
หน่วยงานที่มอบ
กรมอนามัย
วันที่รับมอบ
30 กันยายน 2550
ผู้รับรางวัล
โรงเรียนเทศบาล 4