รางวัลดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยดีเด่น ระดับเขต โดยกรมอนามัย


ชื่อรางวัล
รางวัลดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยดีเด่น ระดับเขต โดยกรมอนามัย
วันเดือนปีที่มอบ
22 สิงหาคม 2550
หน่วยงานที่มอบ
กรมอนามัย กระทรวงสาธรณสุข
วันที่รับมอบ
22 สิงหาคม 2550
ผู้รับรางวัล
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร