ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสถาบันพระปกเกล้า


ชื่อรางวัล
ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสถาบันพระปกเกล้า
วันเดือนปีที่มอบ
5 กันยายน 2550
หน่วยงานที่มอบ
สถาบันพระปกเกล้า
วันที่รับมอบ
5 กันยายน 2550
ผู้รับรางวัล
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร