รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ชื่อรางวัล
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันเดือนปีที่มอบ
11 ตุลาคม 2550
หน่วยงานที่มอบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่รับมอบ
11 ตุลาคม 2550
ผู้รับรางวัล
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร