รางวัลชมเชยสำนักทะเบียนดีเด่นระดับประเทศ โดยกรมการปกครอง


ชื่อรางวัล
รางวัลชมเชยสำนักทะเบียนดีเด่นระดับประเทศ โดยกรมการปกครอง
วันเดือนปีที่มอบ
1 ตุลาคม 2551
หน่วยงานที่มอบ
กรมการปกครอง
วันที่รับมอบ
1 ตุลาคม 2551
ผู้รับรางวัล
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร