รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ระดับจังหวัด


ชื่อรางวัล
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ระดับจังหวัด
วันเดือนปีที่มอบ
30 ตุลาคม 2551
หน่วยงานที่มอบ
องค์กรปกปรองส่วนท้องถิ่น
วันที่รับมอบ
30 ตุลาคม 2551
ผู้รับรางวัล
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร