รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี


ชื่อรางวัล
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
วันเดือนปีที่มอบ
19 พฤศจิกายน 2551
หน่วยงานที่มอบ
องค์กรปกปรองส่วนท้องถิ่น
วันที่รับมอบ
19 พฤศจิกายน 2551
ผู้รับรางวัล
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร