รางวัลสุดยอดส้วมดีเด่น ระดับเขต ประเภทสถานที่ราชการ


ชื่อรางวัล
รางวัลสุดยอดส้วมดีเด่น ระดับเขต ประเภทสถานที่ราชการ
วันเดือนปีที่มอบ
1 มกราคม 2551
หน่วยงานที่มอบ
กรมอนามัย กระทรวงสาธรณสุข
วันที่รับมอบ
1 มกราคม 2551
ผู้รับรางวัล
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร