รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ระดับเขต โดยศูนย์อนามัยที่ 8 ประจำปี 2552


ชื่อรางวัล
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ระดับเขต โดยศูนย์อนามัยที่ 8 ประจำปี 2552
วันเดือนปีที่มอบ
20 ตุลาคม 2552
หน่วยงานที่มอบ
ศูนย์อนามัยที่ ๘
วันที่รับมอบ
20 ตุลาคม 2552
ผู้รับรางวัล
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร