หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
HOT NEWS
วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนาสู่ความน่าอยู่ ชุมชนมีสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช  
  นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  
 
 
 
วิสัยทัศน์ ทม.กำแพงเพชร
  " เมืองแห่งการพัฒนาสู่ความน่าอยู่ ชุมชนมีสุข
  เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล "
 
 
พันธกิจ
   
  ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนางานบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
  สร้างสังคมเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ความสมดุล
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีประชาธิปไตย
  พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคมเมืองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมให้มีคุณธรรม จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อมุ่งสู่
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคมเมืองเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ คงความสมดุลทางธรรมชาติ
เพื่อสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างสอดคล้องกลมกลืน
  พัฒนาการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่
  ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
  พัฒนาการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์และเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม
  พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  จัดให้มีระบบการจราจรและการขนส่งที่สะดวก
และปลอดภัย
  บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการศึกษา อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์
  ส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการในทุกกลุ่มวัย
  จัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลฯ ให้ทั่วถึง ได้มาตรฐาน ทันสมัย สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน
  ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ
  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษาตามอัธยาศัยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน
กลยุทธ์
  สนับสนุนและส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน
  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชุมชนและส่งเสริมให้องค์กร
ชุมชนเข้มแข็ง
  สร้างจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันของชุมชน
  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการจัดตั้งและพัฒนา
กองทุนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่
กลยุทธ์
  ส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัย
  พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขชุมชน
  พัฒนาการป้องกันและควบคุมโรค
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
  พัฒนาเมืองน่าอยู่ น่ามอง สิ่งแวดล้อมดี
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างความปลอดภัยและ
ความสมานฉันท์ในสังคม
กลยุทธ์
  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
  สร้างจิตส้านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
  ส่งเสริมความรู้ ความสนใจในกิจกรรมท้องถิ่น
  พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กร
  พัฒนาปรับปรุงรายการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลอย่าง
ครอบคลุมและเป็นธรรม
  พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
 
 
 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5571-8220
 
LINK
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ : 055-718200
  โทรสาร : 0-5571-8225
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
  จำนวนผู้เข้าชม 1,747,614 เริ่มนับ 16 ก.ย. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10